சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

மாறுபட்டு மணிதுலக்கி வண்டின்எச்சில் கொண்டுபோய்
ஊருபட்ட கல்லின்மீதே ஊற்றுகின்ற மூடரே,
மாறுபட்ட தேவரும் அறிந்துநோக்கும் என்னையும்
கூறுபட்டுத் தீர்க்கவோ குருக்கள்பாதம் வைத்ததே.

மாறுபட்டு – Out of the way, மணிதுலக்கி – after cleansing, வண்டின்எச்சில் – the spittle of bees, கொண்டுபோய் – to carry forth, ஊருபட்ட – well worn, கல்லின்மீதே ஊற்றுகின்ற – to pour over a stone, மூடரே – fools, மாறுபட்ட தேவரும் – the celestial beings who are apart, அறிந்துநோக்கும் என்னையும் – the discerning seeker in me, கூறுபட்டுத் தீர்க்கவோ – to resolve, குருக்கள்பாதம் வைத்ததே – the Guru set foot.

You fools who go out of your way to clean and pour the spittle of bees on well-worn stones (statues of Gods), the Guru has set foot and has resolved the difference between the celestial beings and this discerning seeker.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: