சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

செய்யதெங்கி லேஇளநீர் சேர்த்தகார ணங்கள்போல்
ஐயன்வந்து என்னுளம் புகுந்துகோயில் கொண்டனன்
ஐயன்வந்து என்னுளம் புகுந்துகோயில் கொண்டபின்
வையகத்தில் மாந்தர்முன்னம் வாய்திறப்ப தில்லையே.

செய்யதெங்கி லேஇளநீர் – in the tall coconut trees, the juice of the tender coconut, சேர்த்தகார ணங்கள்போல் – the cause that made it collect, ஐயன்வந்து – the Lord appeared, என்னுளம் புகுந்துகோயில் கொண்டனன் – entered my heart and set up His sacred abode, வையகத்தில் மாந்தர்முன்னம் – in front of men in this world, வாய்திறப்ப தில்லையே – do not indulge in useless talk.

Like the juice of the tender coconut is collected within the fruit high up in the coconut trees, the Lord came in to my heart and set up His sacred abode. Ever since the Lord came to reside in my heart, I do not waste my words on the men of this world.

Advertisements

Comments on: "25. செய்யதெங்கிலேஇளநீர்" (2)

  1. HAVE COMPLETED THE MEANING FOR ALL VERSES? STILL DEEPER MEANING HAS TO BE SEARCHED..

    • sivavakkiyar said:

      No not yet. True, there are difficulties in understanding the original meaning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: