சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

அந்திமாலை யூச்சிமூன்று மாடுகின்ற தீர்த்தமும்
சந்திதர்ப்  பனங்களுந் தபங்களுஞ் செபங்களும்
சிந்தைமேவு  ஞானமுந் தினஞ்செபிக்கு மந்திரம்
எந்தை ராம ராமராம ராமவென்னு நாமமே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: