சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

அஞ்சும் மஞ்சுமே யனாதியான தஞ்சுமே
பிஞ்சு பிஞ்ச தல்லோ பித்‌தர்காள் பிதற்றுறீர்
நெஞ்சிலஞ்சி கொண்டுநீர் நின்றுதொக்க வல்லிரேல்
அஞ்சுமில்லை ஆருமில் லனாத்ியான தொன்றுமே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: