சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

தூரந்தூரந் தூரமென்று சொல்லுவார்கள் சோம்பர்கள்
பாரும் விண்ணு மெங்குமாய்ப் பரந்தவிப் பராபரம்
ஊருநாடு காடுதேடி யுழன்றுதேடு மூமைகாள்
நேரதாக வும்முளே யறிந்துணர்ந்து கொள்ளுமே.

தூரமென்று – That it is very far off, சோம்பர்கள் – lazy ones, சொல்லுவார்கள் – will tell, பாரும் விண்ணு – this world and the sky, மெங்குமாய்ப் – everywhere, பரந்தவிப் பராபரம் – the Vastness that occupies, ஊருநாடு காடுதேடி – village, countries and the wilderness, யுழன்றுதேடு – with labor those who search, மூமைகாள் – dumb ones, நேரதாக வும்முளே – straight within yourself, யறிந்துணர்ந்து கொள்ளுமே – learn and realize.

Those who state that It is very far off are the lazy ones. That Vastness is present in this world, the sky and everywhere. The dumb ones search for it with great labor across villages, countries and the wilderness. Learn and realize by looking straight within you.

Advertisements

Comments on: "11. தூரந்தூரந் தூரமென்று" (1)

  1. S.Parthasarathy said:

    The mantra which is capable of wiping away all sins
    confused poor men say this is it; this not
    for those who recite always, the best mantra is
    surely it is, it is Ram Ram Ram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: