சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

சாத்திரங்கள் ஓதுகின்ற சட்டநாத பட்டரே
வேர்த்திரைப்பு வந்தபோது வேதம் வந்து உதவுமோ?
மாத்திரப்போ தும்முளே மறிந்து தொக்க வல்லிரேல்
சாத்திரப்பை நோய்கள் ஏது? சத்தி முத்தி சித்தியே!

சாத்திரங்கள் – scriptures, ஓதுகின்ற – to study by reciting, சட்டநாத பட்டரே – learned ones, வேர்த்திரைப்பு – panting along with perspiration, வந்தபோது – when it happens, வேதம் வந்து உதவுமோ? – will the Vedas come to aid?, மாத்திரப்போ  – every second, தும்முளே – withing you, மறிந்து தொக்க – to realize and make stable,  வல்லிரேல் – if you are capable of, சாத்திரப்பை நோய்கள் ஏது? – why would there be ailments, சத்தி முத்தி சித்தியே! – there is energy, liberation and power

You learned ones who are reciting the scriptures and studying them, tell me when Death comes and your body is panting and perspiring, will these Vedas be of any use at that instant?  Even for a second, if you are capable of putting yourself in order within you, there will be no more ailments – just energy, liberation and power.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: