சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

ரியும் அல்ல அயனும் அல்ல அப்புறத்தில் அப்புறம்
கருமை செம்மை வெண்மையை கடந்து சென்ற காரணம்
பெரியதல்ல சிறியதல்ல பற்றுமின் கள் பற்றுமின் கள்
துரியமும் கடந்து நின்ற தூர தூர தூரமே

அரியும் அல்ல – Not Hari, அயனும் அல்ல – not Ayan [Brahma], அப்புறத்தில் அப்புறம் – Beyond the Beyond, காரணம் – the Cause, கடந்து சென்ற – that went beyond, கருமை செம்மை வெண்மையை – Black, Red and being White, பெரியதல்ல – not large, சிறியதல்ல – not small,  பற்றுமின்கள் – Catch hold, துரியமும் – a state of Consciousness, தூர – the vast distance, கடந்து நின்ற – that stands even beyond.

It is not Hari and it is not Brahma,  This is beyond even the Beyond.  The Cause that went beyond the nature of black, red and white.  It is not large nor it is small.  Catch hold of it, all of you!  It is the vast expanse that lies even beyond the turiya state of consciousness.

Advertisements

Comments on: "9. அரியும் அல்ல" (5)

 1. Thuriyam is “Crown Chakra” .Also called as the “Entrance gate to God”.If one meditate beyond the Thuriyam called Thuriyatheetham ,can merge with the Almighty.When the Sidhar mentions that beyondThuriyam thats probably what he means by…

 2. துரியம் – யோகியர் தன்மையாய் நிற்கும் உயர்நிலை (typed in e-kalappai )

 3. S.Parthasarathy said:

  The meaning of this stanza, according to me could read as follows:

  It is not just Hari, nor Brahma, (nor Siva): beyond them
  The ‘point” which is Beyod black (Hari’s colour), white (Brahma’s colour), red (Siva’s colour)
  Is not Big nor Small: catch hold of it, catch hold of it
  Even if you waste a little time, you will farther and farther from it.

  I may be wrong. But it is with this understanding, I have been reciting this for the past many years.

 4. murugan said:

  thuriyam is a mental state in which mind is completely transformed into its parental state of life particles.(manam uyiraga mariya nilai)

 5. sivavakkiyar said:

  Thanks for all of your inputs!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: