சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

மண்ணும் நீ விண்ணும் நீ மறிகடல்கள் ஏழும் நீ
எண்ணும் நீ எழுத்தும் நீ இசைந்த பண் எழுத்தும் நீ
கண்ணும் நீ மணியும் நீ கண்ணுள் ஆடும் பாவை நீ
நண்ணும் நீர்மை நின்றபாதம் நண்ணுமாறு அருளிய்

You are earth, You are sky, You are the seven oceans that are like obstacles
You are the numbers, You are the alphabet, You are music and the song
You are the eye, the glint within the eye and the damsel that dances within the eye!
Wont you bless me with a craving for the Feet where noble qualities reside?

Advertisements

Comments on: "8. மண்ணும் நீ" (1)

  1. நண்ணும்/நண்ணுதல்- செய்தல்
    நீர்மை-நீரின் தன்மை

    எவ்வாறு நீர் உடல் அழுக்கைப் போக்குகிறதோ அது போல அக அழுக்கைப் போக்கும் வல்லமைவுடைய திருவடி…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: