சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

நினைப்பத்தொன்று கண்டிலேன் நீயலாது வேறிலை
நினைப்புமாய் மறப்புமாய் நின்ற மாயை மாயையோ
அனைத்துமாய் அகண்மாய் அனாதிமுன் அனாதியாய்
எனக்குள் நீ உனக்குள் நான் நினைக்குமாற தெங்கனே

நினைப்பத்தொன்று – which I think, கண்டிலேன் – have not seen, நீயலாது வேறிலை – that which is not You, நினைப்புமாய் – as thought, மறப்புமாய் – as forgetfulness, நின்ற மாயை – The Illusion that prevailed, மாயையோ – Illusion indeed?, அனைத்துமாய் – As everything, அகண்டமாய் – vast, அனாதிமுன் அனாதியாய் – before even the beginning-less, எனக்குள் நீ – You within me,  உனக்குள் நான் – me within You,  நினைக்குமாற தெங்கனே – When will I see perceive

I have not really seen anything outside in this word that I have first conceived that has not been You.  As the act of thinking and as the act of non-consciousness, has Illusion prevailed all along?  As everything and as the vastness, existing before the Beginning of things, when will the day come when I realize You within me and me within You.

Advertisements

Comments on: "7. நினைப்பத்தொன்று" (1)

  1. jayalakshmi said:

    OMG what a seeking!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: