சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

உருத்ரித்த நாடியில் ஓடுங்குகின்ற வாயுவைக்
கருத்ினால் இருத்தியே கபாலம் ஏற்ற வல்லீரேல்
விருத்ரும் பாலராவர் மேனியும் சிவந்திடும்
அருள் தரித் நாதர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே.

உருத்தரித்த –  embodied,  நாடியில் – in the channels, ஓடுங்குகின்ற – that resides within, வாயுவை – the air element, கருத்தினால் – With will,  இருத்தியே – to make stable, கபாலம் ஏற்ற வல்லீரேல் – capable of taking it up within your skull, விருத்தரும் பாலராவர் – A rare old-child one will become, மேனியும் சிவந்திடும் – You skin too will glow,  அருள் தரித்த – Grace filled, நாதர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே – This is true (swearing) on the Lord’s feet and the Mother’s feet.

The element of Air, could refer to Prana in Yogic texts which can be roughly described as the non-physical ‘breath’ which is hidden in channels that flow within the body.  These channels (naadi’s) are referred to in several branches like medicine, martial arts and yoga; its exact meaning is unclear to me. However, it is clear though that these channels (naadi’s) are treated as distinct entities aside from the physical components like flesh and blood.  Sivavakkiyar states that one who is capable of taking control of the flow of Prana in the embodied channels and raising them to her head (lit.  skull), becomes youthful once more with a glowing body.  This, he states, is a truth in the name of the Lord and the Mother.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: