சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

வடிவுகண்டு கொண்ட பெண்ணை ற்றொருவன் நத்தினால்
விடுவனோ அவனை முன்னை வெட்ட வேண்டும் என்பனே
நாடுவன் வந்து அழைத்த போது நாறும் இந்த நல்லுல்
சுடலை மட்டும் கொண்டு போய்த் தோட்டிகைக் கொடுப்பரே.

வடிவுகண்டு கொண்ட பெண்ணை – The woman whom one took admiring her shapely body,  மற்றொருவன் நத்தினால் – if another desires,  விடுவனோ அவனை – How will I leave?, முன்னை வெட்ட வேண்டும் என்பனே – ‘I have to first cut him in pieces’ you will say,  நாடுவன் வந்து அழைத்த போது – When the Judge [Death] comes and calls, நாறும் இந்த நல்லுடல் – this beautiful body will stink,  சுடலை மட்டும் கொண்டு போய்த் – Carrying till the burning pyre,  தோட்டிகைக் கொடுப்பரே – they will hand it over to the man there [working in the cremation ground].

You take a woman into your life admiring her shapely body and if another man desires her you are enraged.  ‘How can I let this be?  I shall tear him to pieces!’, you swear.   But her body that you are obsessed with, you would hand over to the cremator without a question once Death calls on her and her beautiful body starts rotting.

Advertisements

Comments on: "5. வடிவுகண்டு கொண்ட" (1)

  1. what profound truth why do people donot understand this and crave after imperishable objects i wonder?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: