சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

ஆன அஞ்செழுத்துளே அண்டமும் அகண்டமும்
ஆன அஞ்செழுத்துளே ஆதியான மூவரும்
ஆன அஞ்செழுத்துளே அகாரமும் மகாரமும்
ஆன அஞ்செழுத்துளே அடங்கலாவ லுற்றவே.

ஆன அஞ்செழுத்துளே – Within the Five Letters that Became, அண்டமும் அகண்டமும் – the planet and the beyond,  ஆதியான மூவரும் – the three Sources,  அகாரமும் மகாரமும் – Agaaram and Magaaram, the two sounds from the chant ‘Aum’,   அடங்கலாவ லுற்றவே – they are contained (so it is).

The Five Letters (that came to be) (i.e. “Na”, “Ma”, “Ci”, “Va”, “Ya” –  roughly, ‘I Worship Shiva’) contain this Planet and the beyond.  The Three Sources (probably refers to the three forces of nature: creation, maintenance and destruction which are metaphorically described as Brahma, Vishnu and Shiva) are contained within this Five Letters.

The words “Agaaram” and “Magaaram” refer to the syllables “Aa” and “M” in the mantra “Aum”.

Advertisements

Comments on: "2. ஆன அஞ்செழுத்துளே" (1)

  1. Hi,

    Just a small sugestion. The last line அடங்கல் ஆவல் உற்றவே probably means dissolution and creation again are contained in namashivaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: